Product Index
Page: 1 2 3 4 5

011-MINO-T111   SATSUMA TORA
011-MINO-T103   SEIHI MATSU
005-T056-1IR4   SENSUZASA
005-999Kongosho   SET KONGOSHO MENUKI IN SALE!!!
026-SETT-STASN060   Setta
005-T016-1IR4   SHARIN SUKASHI
005-T072-4BR2   SHIHO NAMAKO
011-MINO-T079   SHIKA MOMIJI
005-T058-1IR4   SHIKAKU RYU
011-MINO-T010   SHIKAKU UME
021-903   Shikomi Deluxe Naginata
021-154   Shikomi Deluxe O Dachi
021-259   Shikomi Tsuka Koshirae
005-K010-1BR3   SHIKUNSHI
006-FSNNYLONSHINBOKBAG-F23136   Shinai Bag for Kid’s with Bokuto Pocket
010-SHISHSUBBRO-229   Shinai Shape Suburi Bokuto Red Oak
021-301   Shinobi Gatana HANZO
036-TS-Makoto-doredemo   Shinsengumi Tessen
010-SHINMUSRBWO-290   Shinto Muso Ryu Bokuto White Oak
046-2Shakunawa   Shinto Shimenawa
046-Shofukutorii   Shinto Shrine Torii
014-COTTSHISAYBAG-TETSUSHIMA   Shirasaya Deluxe Cotton Bag
021-506   Shirasaya Tanto
005-M062-1AY2   SHISHI
011-MINO-T093   SHISHI
011-MINO-T029   SHISHI KUMO
005-IT001-SHITODOME   Shitodome for Kurigata
021-504   Shuroro Tanto
006-SILACHISUPP-K00045   Silicone Achilles Supporter
006-SILCALFSUPP-K00046   Silicone Calf Supporter
014-SILKAINKUCH-113   Silk Kainokuchi Sageo
014-SILKAKSAG-89   Silk Kakucho Sageo
014-SILKARTANSAG-116   Silk Karakumi Tanto Sageo Takoashi
014-SILKAMAK-166   Silk Katanamakura
014-SILKIKKSAG-98   Silk Kikko Sageo
014-SILKORSAG-104   Silk Korai Sageo
014-SILNAKSAG-90   Silk Nakafuji Sageo
014-SILREVKORSAG-106   Silk Reversible Korai Sageo
014-SILREVRYUKORSAG-109   Silk Reversible Ryu Korai Sageo
014-SILSAZSAG-93   Silk Sazanami Sageo
014-SILSAZTANSAG-115   Silk Sazanami Tanto Sageo Takoashi
014-SILSHIGSAG-97   Silk Shigeuchi Sageo
014-SILSHIGTANSAG-114   Silk Shigeuchi Tanto Sageo Takoashi
014-SILUNECHSAG-111   Silk Uneuchi Sageo
023-IWASAKIRYUSAME   Silver Dragon Menuki with Samegawa Pendant
005-GINHABAKI-KG001   Silver Ibushi Habaki
029-BUAKU-008   Silver Pendant BUAKU
029-HAKUSHIKIJO-002   Silver Pendant HAKUSHIKIJO
029-HANNYA-005   Silver Pendant HANNYA
029-HYOTOKO-010   Silver Pendant HYOTOKO
029-KENTOKU-009   Silver Pendant KENTOKU
029-KOOMOTE-004   Silver Pendant KO OMOTE
029-SHISHIGUCHI-003   Silver Pendant SHISHIGUCHI
005-KG-GINSEPPA   Silver Seppa
005-SHONAIHABAKI-KG001   Silver Shonai Habaki
006-DLXSINGAIGI-J360*   Single Layered Aikido Gi
028-SINGNAVKENGI-Z710*   Single Layered Kendo Gi Navy
028-SINGUNBLKENGI-Z702   Single Layered Kendo Gi Unbleached
028-BENIBANAGI-Z603   Single Layered Sakura Dogi
028-SAKKSGI-Z604   Single Layered Sky Blue Dogi
005-T062-1IR4   SISHI BOTAN
028-SAKKSHAK-HTS   Sky Blue Deluxe Tetron Hakama
014-310-SUSUTK   Smoked Bamboo for Mekugi
006-SOLPROT-K00025   Sole Protector
021-BUJINTANTO   Special BUJIN Tanto
021-FUDOTANTO   Special FUDOMYO Tanto
021-513   Special Kanmuri Otoshi Tanto Soitomaki
021-514   Special Kanmuri Otoshi Tanto Tohmaki
032-VALTAIN-X   Sports Jika Tabi "VALTAIN-X"
006-DLXAIKISET-J210*   Standard Aikido Gi Set
008-STDCOTTKENHA-SHOKONHA   Standard Cotton Kendo Hakama
006-TWLLKAGIS-K200   Standard Karate Gi Set
026-MUJI-SMETM6500   Standard Samue (4 colors)
017-SHOSHIN   Standard Shinai "SHOSHIN"
010-SSUBBRO-199-204   Standard Suburi Bokuto Red Oak
036-TS   Standard Tessen
014-StandTsubabox-117   Standard Tsuba Kiribako
001-STLPLKYN   Steel Plates Protection Kyahan
036-Steel-T5   Steel Suburi Tessen hand carved
035-NOBIRUOBI   Stretch Iaido Obi
004-STRTABWH4-130   Stretch Tabi White
023-SORkusari   Suio Ryu Kusarigama for Training
011-MINO-T041   SUKASHI RYU
006-NSNAT-R2001   SUNEATE
007-SUBLD-159   Sunuke Bokuto Long Deluxe
007-SUBLD-176   Sunuke Bokuto Middle Deluxe
007-SUBSD-191   Sunuke Bokuto Short Deluxe
010-SANBON-YOKO-KATANAKAKE   Sunuke Deluxe Three Swords Katanakake
028-GYABA-EG   Superb cotton Iaido Gi with Okumi
021-510   Superb Dashizame Aikuchi Koshirae
008-SUPBGAZAIHA-SA10000   Superb Genuine Aizome #10000 Cotton Aikido Hakama
035-00601   Superb Iaido Gi
014-KATANAKAKE-21   Superb Kokutan One Sword Katanakake
014-TANTOKAKE-22   Superb Kokutan One Sword Tantokake
014-TACHIKAKE-20   Superb Kokutan Tachikake
014-KATANAKAKE-18   Superb Kokutan Two Swords Katanakake
014-TANTOKAKE-19   Superb Kokutan Two Swords Tantokake
006-SUPBHLPROT-K00023   Superb Neo Guard heel Protector
006-SUPBSATWEVAIOBI-J160   Superb Pure Silk Satin Weave Aikido Obi Black
006-SUPBSATWEVJUOBI-J160   Superb Pure Silk Satin Weave Judo Obi Black
006-SUPBSATWEVKAOBI-J160   Superb Pure Silk Satin Weave Karate Obi Black
046-Oinarikamidanaset   Superb Shuiro Kamidana Deluxe Set
014-SUPBSWCLKIT-2   Superb Sword Cleaning Kit Paulownia Box
035-HABUTAI-05050   Superb Traditional Kimono Iaido Gi
014-SuperbTsubabox-125   Superb Tsuba Kiribako
005-M046-1AY3   SUZUME
005-M055-1AY9   SUZUMUSHI
018-A25   Suzumushi Sukashi
014-SYNSILKAKSAG-83   Synthetic Silk Kakucho Sageo
014-SYNSILSHIGSAG-84   Synthetic Silk Shigeuchi Sageo
001-TABF12-F12   Tabi Fighter 12 Kohaze
HOM-DLXTABSOCK   Tabi Socks
021-TACHIKAKE-WS400   Tachikake
005-M030-1BR3   TACHIYOROI
011-MINO-T107   TADATOKI KIKU
005-C034-2BR2   Takanami Kojiri
005-T055-1IR4   TAKE SUKASHI
005-M037-1AY3   TAKE TORA
011-MINO-T015   TAKE TORA
011-MINO-T019   TAKE TORI
011-MINO-T082   TAKE YAGYUGASA
011-MINO-T105   TAKE ZASA
036-373101-TS   Takeda Shingen Tessen
036-373121-TS   Takenaka Hanbei Tessen
005-K009-1BR3   TAKETORA
011-MINO-T119   TAKETORA SUKASHI
005-M010-1BR2   TAKEZASA
018-G10   Tamaki
021-TANTOKAKE-WS50   Tantokake
008-Tetrex-Tasuki   Tasuki
026-IGUSASETTA-STASI060   Tatami Setta
001-TKO5-10465   Tekko 5 Kohaze
001-TKKSAIKO   Tekko 5 Kohaze "KAGE"
021-TEKKOKAGI-TKN-301   Tekko Kagi
010-TENDONAG-341-342   Tendo Ryu Naginata
005-K015-1BR3   TENGU
005-M018-1BR3   TENRYU
005-T005-1IR4   TENRYU
005-K019-4BR2   TENSHO
005-C019-4BR2   Tensho Kojiri
005-M032-1AY3   TESSEN
036-WOMANTESSEN-T65W-hira   Tessen for woman
Test   Test
010-TETSUBLD-157   Tetsuboku Bokuto Long Deluxe
014-THISUIGY-133   Thick Genuine Suigyu Horn Board
005-K-041-2BR3   TOMBO
005-K011-1BR3   TOMBO
005-M041-2BR2   TOMBO
005-C041-2BR3   Tombo Kojiri
005-T-068-2IR4   Tombo Tsuba
005-T074-4IR4   TOMOE KASUMI
021-137   Toppei Jissen Gata Koshirae
021-118   Toppei Koshirae Sairen
005-M027-1BR1   TORA
005-K038-4CP2   TORI
005-M052-1AY3   TORI
005-T039-1IR4   TORI SUKASHI
011-MINO-T073   TORII SUKASHI
011-MINO-T077   TORO SUKASHI
006-TOTBLCKURUB-B-500   Total Black Urushi Bokuto
006-TOTBLCKURUB-B-50006-07   Total Black Urushi Bokuto
006-TOTNATURUB-B-500   Total Natural Urushi Bokuto
006-TOTNATURUB-B-50008-09   Total Natural Urushi Bokuto
026-SHINGENBAG   Traditional “Shingen Bukuro"
017-IB-Kinchakubukuro   Traditional “Shingen Bukuro” Personal Bag
035-EDOKOTAKACHIJ-00731   Traditional Edo Takashima Chijimi Iaido Gi
009-Jinbaori-8001   Traditional Haori Jacket
006-TRMEDWKAGIS-K300   Traditional Medium Weight Karate Gi Set
014-NISHJINKINSACK-47-48-50   Traditional Nishijin Kinran Sack
044-ONIGOTE   Traditional Ono Ha Itto Ryu Onigote
004-TRTABTOTBLCK4-339   Traditional Tabi Total Black
004-KRARAKOWK4-160   Traditional Tabi White
009-LL-TATTSUKEBAKAMA   Traditional Tattsuke Bakama / Iga Bakama
005-M019-1AY3   TSUKUSHI
005-K025-1BR3   TSURU
005-K002-4CP3   TSURU MATSU
005-T042-1IR4   TSURUMAKI
021-KATANAKAKE-WS200   Two Swords Katanakake
014-UCHI-6   Uchiko
036-373100-TS   Uesugi Kenshin Tessen
011-MINO-T030   UGOMORI
005-M049-1BR3   UMA
005-T023-1IR3   UMA MUSHA
005-M002-1BR3   UME
005-T035-1IR4   UME
005-T029-4SU9   UMEGAKI
005-T063-4IR5   UMEHACHI
005-T001-4IR5   UMETOMOE
005-T033-1IR4   UMEZASA
011-MINO-T009   UN RYU
028-UNBLKENHA-9A-H90   Unbleached #7000 Cotton Kendo Hakama
018-L12   Ungetsu ni Kari
006-RYOAIGI-J600-YOMOGI-W   Unique Summer Aikido Gi RYO
005-K023-1BR2   UNRYU
005-T-903-3IR4   Unryu Tachi Tsuba
011-MINO-T008   UROKO RYU
005-T008-1IR4   UROKORYU
005-M051-1AY2   USAGI
018-A13   Warabite ni Matsu
018-A22   Waribishi

Page: 1 2 3 4 5

Bookmark and Share