You are here: Home > Fittings > Tsuba
Sort By:
Page of 2
Danryu Tsuba Tombo Tsuba Unryu Tachi Tsuba Gemonzu Tsuba
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Danryu Tsuba Tombo Tsuba Unryu Tachi Tsuba Gemonzu Tsuba
GINNAN TOMOE KASUMI YOKOGUMO MATSU SHIHO NAMAKO
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Ginnan Tsuba Tomoe Kasumi Yokogumo Matsu Tsuba Shiho Namako Tsuba
GURIBORI HYOTAN RAI UN SUKASHI ONO DAIMOKU
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Guribori Tsuba Hyotan Tsuba Rai Un Sukashi Tsuba Ono Daimoku Tsuba
SANGAKUEN SAKURA SUKASHI NIBIKI UMEHACHI
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Sangakuen Tsuba Sakura Sukashi  Tsuba Nibiki Tsuba Umebachi Sukashi  Tsuba
SISHI BOTAN MATSU TORI SHIKAKU RYU SENSUZASA
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Sishi Botan Tsuba Matsu Tori Tsuba Shikaku Ryu Tsuba Sensuzasa Tsuba
TAKE SUKASHI ARANAMI KIKU SUKASHI HONOO
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Sorry, Not Available.
Our Price: ¥19,800
Take Sukashi Tsuba Aranami Tsuba Kiku Sukashi Tsuba Honoo Tsuba
BONJI CHIDORI NANAKOJI HYOTAN
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Bonji Tsuba Chidori Tsuba Nanakoji Tsuba HYOTAN TSUBA
HANZO WASHI YARISUKASHI DOKKOKEN
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
HANZO TSUBA WASHI TSUBA YARISUKASHI TSUBA DOKKOKEN TSUBA
TSURUMAKI AOI MOKKORYU TORI SUKASHI
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Sorry, not available.
Our Price: ¥19,800
TSURUMAKI TSUBA KINAI TSUBA MOKKORYU TSUBA TORI SUZASHI
HOSHIKAGO YANAGI HANE UME
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
Our Price: ¥19,800
HOSHIKAGO TSUBA YANAGI TSUBA HANE TSUBA UME TSUBA
   
 
Bookmark and Share